Bel ons op

Gebruikersvoorwaarden

Gelieve deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door alvorens gebruik te maken van de website Bleyaert-truckstar. Door de website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de volgende voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van deze website.

Deze voorwaarden zullen op verzoek worden toegezonden.

Ondanks de zorg die door Bleyaert-Truckstar aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden occasies en de gegevens van al het rollend materiaal, merken, types, nieuws etc. besteed wordt, kan Bleyaert-Truckstar niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van Bleyaert-Truckstar kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Bleyaert-Truckstar aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met ons.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website, waaronder alle auteursrechten, databankrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in of buiten België, berusten uitsluitend bij Bleyaert-Truckstar. Het is u niet toegestaan om de informatie opgenomen op deze website, waaronder in het bijzonder de afzonderlijke webpagina's, de merken en handelsnamen van Bleyaert-Truckstar, de occasiondatabank van Bleyaert-Truckstar en de daarin opgenomen gegevens te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. In het bijzonder zijn de volgende handelingen niet toegestaan: 


  • inbreuk maken op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Bleyaert-Truckstar en/of derden en
  • het omzeilen of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bleyaert-Truckstar mag de informatie opgenomen op de website van Bleyaert-Truckstar niet worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, hergebruikt, gewijzigd, "reverse engineered", gedecompileerd, opgeslagen in enig geautomatiseerd bestand, of geëxploiteerd op enigerlei wijze, anders dan voor de doeleinden waarvoor de website is bestemd. Voor alle links naar de website van Bleyaert-Truckstar is voorafgaande schriftelijke toestemming van Bleyaert-Truckstar vereist, met dien verstande dat Bleyaert-Truckstar vooraf toestemming verleent voor links waarbij de link en de pagina's die door de link worden geactiveerd:

  • geen frames vormen rond enige webpagina van Bleyaert-Truckstarof met behulp van andere technieken wijzigingen aanbrengen in de visuele presentatie of het uiterlijk van enig deel van de inhoud van de webpagina's van Bleyaert-Truckstar
  • geen onjuiste voorstelling van zaken geven van uw relatie met Bleyaert-Truckstar 
  • niet de indruk wekken dat Bleyaert-Truckstar u, uw website of uw product(en) of dienst(en) aanbeveelt of onderschrijft;
  • geen onjuiste of misleidende indruk wekken ten aanzien van Bleyaert-Truckstar en geen schade berokkenen aan de reputatie en/of handelsmerken van Bleyaert-Truckstar.
Bleyaert-Truckstar legt de persoonsgegevens die u invult voor het gebruikmaken van de zoekservice en de advertentie service in haar database vast. Bleyaert-Truckstar verzamelt en beheert deze gegevens om:

  • voor u interessante occasions te selecteren en per e-mail aan u toe te zenden,
  • u service te kunnen verlenen indien u die bij het gebruik van Bleyaert-Truckstar verlangt (bv. indien u uw wachtwoord bent vergeten)
Voor meer informatie over het registreren van persoonsgegeven verwijzen wij u naar onze privacy statement.